Algemene voorwaarden

September 2023

Artikel 1 – Definities

In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende termen als volgt gedefinieerd:

Reisvaccinaties- dokter B.V./Sadiek Hadj & Umrah Vaccinaties: 

Reisvaccinaties- dokter B.V./Sadiek Hadj & Umrah Vaccinaties (hierna: Reisvaccinaties- dokter B.V.), ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90990692, gevestigd te Koppeldijk 18, 3439 LP Nieuwegein.

Dokter Robert Sadiek is door het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering ( LCR ) gecertificeerd als Reizigersgeneeskundige en reisvaccinaties-dokter voor reisvaccinaties en reisadviezen wereldwijd.

Zijn naam als geregistreerd reizigersgeneeskundig (huis)arts is vermeld op www.lcr.nl onder Vaccinatie adressen.  Het hoofdbureau vaccinaties zich bevindt aan de Lange Schaft 13 B, 3991 AP Houten.

 1. Aanbod: elke vrijblijvende aanbieding, prijsopgave, of voorstel met betrekking tot onze diensten.
 2. Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden van Reisvaccinaties-dokter B.V.
 3. Diensten: alle diensten die Reisvaccinaties-dokter B.V. aanbiedt, waaronder medisch advies en vaccinaties.
 4. Cliënt: een natuurlijk persoon die onze diensten ontvangt, hetzij direct (als Opdrachtgever) hetzij via de tussenkomst van een Opdrachtgever.
 5. Opdracht: de opdracht om Diensten te verlenen en/of Producten te leveren.
 6. Opdrachtgever: de (natuurlijke) persoon die voor zichzelf of voor een derde een overeenkomst sluit met Reisvaccinaties- dokter B.V.
 7. Opdrachtnemer: Reisvaccinaties- dokter B.V. of de natuurlijke persoon die werkzaam is bij Reisvaccinaties-dokter B.V.
 8. Producten: alle goederen die onderdeel zijn van de Overeenkomst en worden geleverd door Reisvaccinaties-dokter B.V.
 9. Schriftelijk: Communicatie via post, e-mail of enige andere schriftelijke vorm.
 10. Consult: een afspraak voor een bezoek of consult bij Reisvaccinaties- dokter B.V.
 11. Overeenkomst: de Overeenkomst voor een geneeskundige behandeling waarbij opdrachtnemer zich tegenover de opdrachtgever verbindt tot het verrichten van diensten ten behoeve van de cliënt.
 12. Tarief: de kosten van de verrichte diensten door opdrachtnemer inclusief alle bijkomende kosten (BTW inbegrepen).
 13. Derden: leveranciers van producten en overige zakenrelaties.

Artikel 2: Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, overeenkomsten en nadere overeenkomsten tussen Reisvaccinaties- dokter B.V. enerzijds en opdrachtgevers en derden anderzijds.
 2. Eventuele andere algemene voorwaarden die door de Opdrachtgever worden gehanteerd, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen en niet aanvaard. Wijzigingen in de Overeenkomst en afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn alleen geldig als ze schriftelijk zijn vastgelegd en overeengekomen tussen de Partijen.
 3. Reisvaccinaties- dokter B.V. behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden op elk moment te wijzigen. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van kracht zodra Reisvaccinaties- dokter B.V. de Opdrachtgever op de hoogte heeft gesteld van de wijzigingen.
 4. Als een bepaling in deze Algemene Voorwaarden door een bevoegde rechter nietig, vernietigbaar of anderszins niet-afdwingbaar wordt geacht, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden volledig van kracht. Partijen zullen dan in overleg treden om nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, vernietigde of anderszins niet-afdwingbare bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling worden nagestreefd.
 5. Het niet afdwingen van strikte naleving van deze voorwaarden door Reisvaccinaties- dokter B.V. betekent niet dat de bepalingen niet van toepassing zijn, noch dat Reisvaccinaties- dokter B.V. in de toekomst geen aanspraak kan maken op strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Als een aanbieding een beperkte geldigheidsduur heeft of aan bepaalde voorwaarden is verbonden, wordt dit expliciet vermeld in het aanbod.
 2. Reisvaccinaties- dokter B.V. kan niet worden gehouden aan een aanbieding als het voor de Opdrachtgever duidelijk is dat de aanbieding een kennelijke vergissing of fout bevat.
 3. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de verstrekte (reis)gegevens en medische informatie die ten grondslag liggen aan het aanbod tot medische dienstverlening door Reisvaccinaties- dokter B.V.
 4. Door acceptatie van een aanbod gaat Opdrachtgever akkoord met de toepasselijkheid en inhoud van deze Algemene Voorwaarden.

 Artikel 4: Overeenkomst/wijziging en beëindiging

 1. De Overeenkomst komt tot stand wanneer de opdrachtgever of cliënt een afspraak maakt, via de website van Reisvaccinaties- dokter B.V. of telefonisch, en de afspraak is bevestigd. Dit houdt een betalingsverplichting voor de opdrachtgever of de cliënt in.
 2. Iedere Overeenkomst wordt aangegaan onder de voorwaarde dat de benodigde Producten beschikbaar zijn.
 3. Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen er situaties ontstaan waarin het nodig is om de Overeenkomst aan te passen of uit te breiden. In dat geval zullen de betrokken partijen tijdig met elkaar overleggen en gezamenlijk beslissen over de aanpassingen. Deze wijzigingen kunnen invloed hebben op wat oorspronkelijk is afgesproken, inclusief de prijs en de uitvoeringstermijn. De Opdrachtgever begrijpt dat deze wijzigingen kunnen optreden, inclusief eventuele prijsveranderingen en veranderingen in de uitvoeringstermijn.
 4. Reisvaccinaties- dokter B.V. behoudt zich het recht voor om verzoeken tot wijziging van de Overeenkomst te weigeren als deze van invloed kunnen zijn op de kwaliteit of hoeveelheid van de te leveren Diensten of Producten.
 5. Reisvaccinaties- dokter B.V. kan de Overeenkomst op elk moment en zonder verdere aansprakelijkheid voor Opdrachtgever beëindigen als:

Opdrachtgever zijn verplichtingen uit de Overeenkomst niet nakomt;

Opdrachtgever failliet wordt verklaard;

Opdrachtgever surseance van betaling aanvraagt of een betalingsregeling met zijn schuldeisers aanbiedt;

Opdrachtgever wordt onderworpen aan een schuldsanering krachtens de WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen);

Opdrachtgever zijn bedrijf liquideert;

Er beslag wordt gelegd op het vermogen van Opdrachtgever met betrekking tot substantiële schulden of als Opdrachtgever niet in staat is om zijn opeisbare schulden te voldoen of deze onbetaald laat.

 1. Opdrachtgever heeft geen recht op schadevergoeding of terugbetaling van vooruitbetaalde bedragen bij tussentijdse beëindiging van de Overeenkomst, behalve in geval van een tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst of onrechtmatige daad. Dezelfde regel geldt als de cliënt onvoldoende inspanning levert, zoals beschreven in artikel 9 en 11 van deze Algemene Voorwaarden.

Artikel 5:   Afspraak maken

 1. U kunt een afspraak maken op werkdagen tussen 09:00 uur en 17:00 uur via het telefoonnummer 085-0131414 of 24/7 via de website https://www.hadj-umrah-vaccinaties.nl U kunt ons ook bereiken via het e-mailadres: afspraken@hadj-umrah-vaccinaties.nl

Ingeval van officiële feestdagen en andere uitzonderingen, zoals tijdens scholingsactiviteiten, trainingen of bedrijfsbijeenkomsten, zijn wij telefonisch niet bereikbaar.

 Artikel 6: Afspraak annuleren

 1. De Opdrachtgever en/of Cliënt kan met een annuleringstermijn van minimaal 48 uur de overeengekomen afspraak annuleren.
 2. Als u (Opdrachtgever en/of Cliënt) de afspraak wil annuleren, kan dit uitsluitend schriftelijk via afspraken@hadj-umrah-vaccinaties.nl, binnen de gestelde termijn.
 3. Afspraken die niet of niet tijdig zijn geannuleerd zullen als consult in rekening worden gebracht.
 4. Als Opdrachtgever ook Overeenkomsten heeft gesloten namens andere personen (cliënten), blijft Opdrachtgever verantwoordelijk voor de naleving van de Overeenkomst door deze personen en eventuele annuleringskosten die in rekening worden gebracht als de Cliënt de Overeenkomst niet nakomt.

 Artikel 7: Tarieven

 1. Voor het uitvoeren van de diensten gelden de in de tarievenlijst vastgestelde tarieven. De tarievenlijst is in te zien op de website https://www.hadj-umrah-vaccinaties.nl
 2. De tarievenlijst die geldt op het moment van de uitvoering van de diensten is het uitgangspunt voor de prijs.

 Artikel 8: Betaling en facturering

 1. De opdrachtgever is aan Reisvaccinaties- dokter B.V. het overeengekomen tarief verschuldigd.
 2. 2.Betaling dient op de dag van de medische dienstverlening plaats te vinden.
 3. Voor zover is overeengekomen dat na het verrichten van de diensten betaling kan plaatsvinden, dient het tarief binnen zeven dagen na factuurdatum te zijn voldaan aan Reisvaccinaties- dokter B.V. middels de vooraf bekend gemaakte bankrekening.
 4. De opdrachtgever wordt geadviseerd na betaling van het tarief de kostendeclaratie in te dienen bij de ziekenkostenverzekeraar. Reisvaccinaties- dokter B.V. kan niet garanderen dat de ziekenkostenverzekeraar tot kostenvergoeding over zal gaan.
 5. Bij gebreke van tijdige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een schriftelijke ingebrekestelling is vereist. De opdrachtgever is alsdan over het (nog) te betalen bedrag de wettelijke rente verschuldigd berekend van de vervaldag, zijnde de factuurdatum plus zeven dagen, tot de dag van volledige betaling.
 6. De opdrachtgever zal aan Reisvaccinaties- dokter B.V. alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten betalen die voortkomen uit het incasseren van de niet tijdig betaalde factuurbedragen.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. Reisvaccinaties- dokter B.V. is enkel aansprakelijk jegens de Cliënt en dan slechts voor vergoeding van de directe schade die de Cliënt lijdt als gevolg van een aan Reisvaccinaties- dokter B.V. toerekenbare tekortkoming in de nakoming van op haar rustende verplichtingen jegens de Cliënt.
 2. De schade zoals bedoeld in het vorige lid wordt alleen vergoed indien en voor zover de aansprakelijkheid valt onder de dekking van de door Reisvaccinaties- dokter B.V. gesloten aansprakelijkheidsverzekering.
 3. Indien Reisvaccinaties- dokter B.V. voor de schade zoals bedoeld in lid 1 geen enkele dekking onder een verzekering geniet, is het te vergoeden bedrag beperkt tot maximaal € 1.000.
 4. Alvorens Reisvaccinaties- dokter B.V. aansprakelijk gesteld kan worden, dient zij in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming zoals bedoeld in lid 1 binnen een redelijke termijn te herstellen.
 5. Indien Reisvaccinaties- dokter B.V. aansprakelijk wordt gesteld, zal degene die de aansprakelijkheidstelling in gang zet dienen aan te tonen dat Reisvaccinaties- dokter B.V. toerekenbaar is tekortgekomen in de nakoming van enige op haar rustende verplichting, er sprake is van daadwerkelijk geleden schade en een causaal verband bestaat tussen de genoemde toerekenbare tekortkoming en de genoemde schade.
 6. Reisvaccinaties- dokter B.V. kan tot uiterlijk twee weken na de afspraak aansprakelijk worden gesteld. Daarna komt dit recht te vervallen.

Artikel 10: Informatie- en medewerkingsplicht

1.De cliënt geeft Reisvaccinaties- dokter B.V., mede naar aanleiding van diens vragen, alle inlichtingen en verleent de volledige medewerking die deze voor het uitvoeren van de overeenkomst en/of het verrichten van de diensten behoeft. De cliënt toont op verzoek een geldig identiteitsbewijs aan Reisvaccinaties- dokter B.V. (lees: arts/assistent).

Artikel 11: Advisering en diensten

 1. Reisvaccinaties- dokter B.V. zal adviezen geven naar beste weten en kunnen en heeft ter zake een inspanningsverplichting. Reisvaccinaties- dokter B.V. is er niet voor aansprakelijk wanneer bepaalde resultaten, die buiten haar macht en invloedssfeer liggen, niet worden behaald.
 2. Reisvaccinaties- dokter B.V. neemt bij de uitvoering van de diensten de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en handelt daarbij in overeenstemming met de op haar rustende verantwoordelijkheid, zoals deze voortvloeit uit de door de wet gestelde en te stellen eisen voor vakbekwaamheid en permanente scholing.

 Artikel 12: Geheimhouding

 1. Reisvaccinaties- dokter B.V. verstrekt zonder de instemming van de Cliënt geen gegevens aan derden.
 2. Voor zover de wet niet anders bepaalt, vindt verstrekking van gegevens en inzage aan een derde slechts plaats voor zover daardoor de persoonlijke levenssfeer van een ander niet wordt geschaad.

3.Derden als bedoeld in het eerste lid zijn niet:

 • Degenen die rechtstreeks zijn betrokken bij de uitvoering van de overeenkomst en/of het verrichten van de diensten, als de verstrekking van gegevens en inzage noodzakelijk is voor de door hen te verrichten werkzaamheden;
 • De ouders die het gezag over de cliënt uitoefenen of zijn voogd, indien van hen toestemming is vereist.

Artikel 13: Overmacht

 1. Als Reisvaccinaties- dokter B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij niet aansprakelijk voor enige schade die hieruit voortvloeit. Zij heeft de mogelijkheid om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten tot een nader te bepalen redelijke termijn, die mede afhankelijk zal zijn van de specifieke overmacht situatie, of de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder enige verplichting tot schadevergoeding.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid buiten de wil van Reisvaccinaties -dokter B.V. die de nakoming van de Overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. Hieronder vallen situaties zoals oorlog, terrorisme, stakingen, brand, epidemieën, overheidsmaatregelen, ziekte personeelslid, en andere onvoorziene omstandigheden binnen en buiten het bedrijf. Dit geldt ook voor omstandigheden bij derden van wie Reisvaccinaties- dokter B.V. Diensten en Producten afneemt.

Artikel 14:Toepasselijk recht en geschillenregeling

 1. Op deze Algemene Voorwaarden, de Overeenkomst, de Diensten en iedere andere rechtsbetrekking tussen enerzijds Reisvaccinaties- dokter B.V. en Opdrachtgever en/of de Cliënt, Derden anderzijds, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen Reisvaccinaties- dokter B.V. enerzijds en de opdrachtgever en/of de Cliënt, Derden anderzijds zullen zoveel mogelijk in onderling overleg worden opgelost.
 3. Alle geschillen die mochten ontstaan tussen Reisvaccinaties- dokter B.V. enerzijds en de Opdrachtgever en/of de Cliënt en/of Derden anderzijds zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar Reisvaccinaties- dokter B.V. is gevestigd.