Privacybeleid

Reisvaccinaties- dokter B.V. m.h.o.d.n. Sadiek Hadj & Umrah Vaccinaties (hierna:Sadiek Hadj & Umrah Vaccinaties), is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 90990692, gevestigd te Koppeldijk 18, 3439 LP Nieuwegein. Het hoofdbureau vaccinaties bevindt zich aan de Lange Schaft 13 B, 3991 AP Houten en is verantwoordelijk voor het verwerken van uw persoonsgegevens. In onze privacyverklaring leggen we uit welke persoonsgegevens we van u verzamelen en hoe we deze gebruiken. Deze verklaring geldt voor de algemene dienstverlening, inclusief alle activiteiten, van Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties.

Hoe we omgaan met uw persoonsgegevens

Voor Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties  is het recht van elk individu op bescherming van persoonlijke integriteit van groot belang. Bewustzijn van de plichten voorvloeiende uit de medische eed, alsmede intrinsieke integriteit, zijn een vanzelfsprekend onderdeel van de dagelijkse gang van zaken. Bij het uitvoeren van onze werkzaamheden nemen wij om die reden technische, fysieke en organisatorische maatregelen om de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens zo goed mogelijk te beschermen.

In deze privacyverklaring wordt omschreven:

 1. wiens persoonsgegevens Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties verwerkt;
 2. welke gegevens gebruikt en bewaard worden;
 3. het doel hiervan en hoe we aan uw gegevens komen;
 4. met wie uw gegevens mogelijk worden gedeeld en hoe lang we ze bewaren;
 5. hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen;
 6. hoe u gebruik kunt maken van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens;
 7. hoe u contact met ons kunt opnemen voor opmerkingen en vragen omtrent onze verwerking van uw persoonsgegevens.

Ad 1. Van wie verwerken we persoonsgegevens

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Voormalige, bestaande en potentiële cliënten van ons;
 • Personen die namens voormalige, bestaande en potentiële cliënten van ons optreden, zoals thuiszorginstellingen, ouderenorganisaties, vakbonden;
 • Personen die geen klant van ons zijn (zoals contactpersonen van samenwerkingspartners, contactpersonen van leveranciers, adverteerders);
 • Bezoekers van onze website.

Ad 2. Welke persoonsgegevens we gebruiken/bewaren

Dit zijn de verschillende categorieën van persoonsgegevens die we van u verwerken (inclusief een niet limitatieve lijst van voorbeelden):

 • Algemene persoonsgegevens, zoals uw naam, adres en geboortedatum;
 • Bijzondere persoonsgegevens, zoals medische gegevens en impliciet uw geloofsovertuiging, u gaat immers op Hadj en/of Umrah;
 • Financiële transacties, voortvloeiend uit betalingen;
 • Contactgegevens, zoals telefoonnummer en e-mailadres en de postcode of plaats om te zoeken naar de door u gewenste locatie voor de vaccinatie;
 • Uw IP-adres.

Ad 3. Doel

We gebruiken en bewaren alleen persoonsgegevens van u die nodig zijn om aan u onze medische diensten aan te kunnen bieden. We houden ons aan twee juridische grondslagen tijdens het gebruik van uw persoonsgegevens:

 1. Naleven van een overeenkomst

Op basis van de overeenkomst (in de praktijk het maken van een afspraak) die u met ons hebt gesloten, neemt u diensten bij ons af. De belangrijkste reden om gegevens van u te verwerken (verzamelen en opslaan), is om deze diensten aan u te verlenen, voor te bereiden en (digitaal) te administreren.

 1. Noodzakelijk op grond van wet- en regelgeving

Om aan wet- en regelgeving te voldoen, kunnen wij genoodzaakt zijn bepaalde persoonsgegevens, waaronder bijzondere persoonsgegevens, van u te verwerken. Deze verwerking kan noodzakelijk voor bijvoorbeeld doeleinden van preventieve en/of geneeskundige aard.

 Ad 4. Met wie we uw gegevens delen

Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties deelt uw gegevens niet met derden, zijnde leveranciers en dergelijke.

Delen van persoonsgegevens met derde landen

Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties deelt uw gegevens niet buiten Nederland.

Hoe lang we uw persoonsgegevens bewaren

We bewaren uw persoonsgegevens zo lang als dat noodzakelijk is voor de nakoming van onze overeenkomst/dienstverlening met/aan u.

Ad 5. Hoe we uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en gebruiken zowel technische- als organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen.

Ad 6. Gebruik maken van uw rechten onder de AVG

Recht op inzage
U kunt ons op ieder moment (in principe kosteloos) verzoeken om inzage in (een deel van) de persoonsgegevens die we van u bewaren.

Recht om vergeten te worden/ gegevens te wissen
U heeft het recht om gegevens die we van u bewaren te laten verwijderen. Op uw verzoek wissen we gegevens, maar dit kan niet in alle gevallen. Dit hangt af van uitzonderingen in de wet. Uw gegevens wissen we in de volgende situaties:

 • De persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor het doel waarvoor ze zijn verzameld;
 • De persoonsgegevens niet volgens de regels zijn verwerkt;
 • Wanneer de gegevens moeten worden gewist, omdat de wet dat verplicht.

Recht op beperking
U kunt ons verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens door ons (voor een deel) te beperken. Als dit verzoek gegrond is bevonden, worden uw gegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerkt voor zover u daar toestemming voor geeft, afgezien van wettelijke uitzonderingen.

Recht op rectificatie
Als de informatie die we van u bewaren niet klopt, dan passen we deze informatie meteen aan nadat u ons erop wijst.

Gebruik maken van uw rechten
Het uitoefenen van de rechten is kosteloos (behoudens misbruik). U oefent de rechten uit door contact op te nemen met Sadiek Hadj en Umrah Vaccinaties. We beoordelen uw verzoek of bezwaar persoonlijk. Daarna bepalen we of en hoe we uw verzoek kunnen uitvoeren binnen de juridische regels.

Termijn van reageren
In principe zullen wij uw vragen/verzoeken binnen de termijn van vier weken proberen te beantwoorden. Door de complexiteit van de verzoeken en/of het aantal verzoeken kan deze termijn oplopen. Mocht de beantwoording meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen vier weken informeren.

Verificatie van uw identiteit
Wij kunnen u vragen om uw identiteitsbewijs, ingeval u gebruik wil maken van uw bovengenoemde rechten. Dit doen wij om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens. Om de afhandeling van uw verzoek zo vlot mogelijk te laten verlopen, verzoeken we u dan ook op voorhand een kopie van uw identiteitsbewijs mee te zenden. Schrijft u op de kopie dat het een kopie betreft; voor wie en met welk doel de kopie verstrekt wordt en de datum waarop u de kopie afgeeft. De kopie van uw identiteitsbewijs wordt alleen ter vaststelling van uw identiteit gebruikt en na vaststelling direct vernietigd.

Ad 6. Meer informatie

Heeft u vragen na het lezen van deze privacyverklaring? Neem dan contact op met onze jurist/onderdirecteur, mw.mr. S.H.M. Schulte-Sadiek via e-mail: info@hadj-umrah-vaccinaties.nl